Baltic International Bank turpina īstenot uz kapitāla pārvaldīšanu un investīcijām vērsto biznesa modeli

Emitenta ziņas - 2018. gada 6. jūnijs - 16:19

Baltic International Bank šā gada pirmajā ceturksnī turpināja īstenot jau 2016. gada rudenī pieņemto, uz atbildīgām investīcijām vērsto stratēģiju. Banka jau visa 2017. gada laikā īstenoja būtiskus riska samazināšanas pasākumus, un, izvērtējot šā gada pirmo mēnešu notikumus Latvijas banku sektorā, riska samazināšanai un klientu diversifikācijai esam pievērsuši īpašu uzmanību.

Baltic International Bank biznesa modelis balstās uz kapitāla pārvaldīšanu un investīciju pakalpojumiem, un Bankas mērķis ir palielināt biznesa apjomus stratēģiski izvēlētajā virzienā, vienlaikus turpinot īstenot risku mazināšanas aktivitātes atbilstoši likumdošanas prasībām.

Esam gandarīti, ka darbs ar prioritārajiem biznesa virzieniem pakāpeniski nes pozitīvus rezultātus - 2018. gada 1. ceturksnī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 432 miljonus eiro, un aktīvu pārvaldīšanā apjoms 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 63,37 miljonus eiro. Pozitīvi vērtējama arī brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu apjoma dinamika – 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās tā sasniedza 132,09 miljonus eiro, kas ir par 9,4% vairāk nekā 2017. gada beigās.

Ienākumi no pamatdarbības 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās veidoja 2,58 miljonus eiro, tomēr pārejas uz jauno biznesa modeli un risku samazināšanas aktivitāšu rezultātā Banka 2018.gada 1.ceturksni noslēdza ar zaudējumiem 696 tūkstošu eiro apmērā. Pamatdarbības ienākumu struktūrā dominēja tīrie komisiju ienākumi 46,3% apmērā. Tīro komisijas ienākumu īpatsvars šā gada pirmajā ceturksnī ir palielinājies par 16,6%, salīdzinājumā ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 26,5%.  Administratīvie izdevumi sasniedza 3,53 miljonus eiro.

Baltic International Bank aktīvu apjoms 2018. gada pirmā ceturkšņa beigās sasniedza 279,91 miljonus eiro. Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 145,29 miljonus eiro jeb 51,9% no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 16,7 miljonus eiro jeb 5,97% no kopējiem aktīviem.

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 16% veido obligācijas, 12% veido prasības pret kredītiestādēm, 71% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 245%. Likviditātes rādītājs sasniedza 80,86%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 135,76%.

2018. gada 31. martā Bankas pašu kapitāls bija 25,73 miljoni eiro. Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 9,78%. Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 13,06%.

Aktīvi atbalstot Baltic International Bank īstenoto Bankas stratēģiju, pāreju uz jauno biznesa modeli un mērķa tirgu diversifikāciju, 2018.gada sākumā Bankas akcionāri pieņēma lēmumu palielināt Bankas kapitālu par 6 miljoniem eiro.

2018.gada 1.ceturksnī Baltic International Bank turpināja arī atbalstīt būtiskus Latvijas literatūras, kultūras un mākslas projektus. Ar Bankas atbalstu iznāca Kārļa Ozola un Lauras Vanagas – Mickevičas grāmata „Kā gūt panākumus Latvijā”, kura apvieno 14 veiksmīgu Latvijas cilvēku sasniegumu stāstus.

Ar Baltic International  Bank atbalstu tika pasniegta arī ikgadējā Latvijas Literatūras gada balva, suminot Latvijas izcilākos literātus.


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue