Bankas darbības rezultāti 2017. gadā

Emitenta ziņas - 2018. gada 28. februāris - 18:45

Baltic International Bank 2017. gadā aktīvi strādāja, bankas darbību pārveidojot atbilstoši jaunajam, uz investīcijām balstītajam bankas biznesa modelim. Noslēdzot bankas aktīvu sakārtošanu un ieviešot jauno biznesa modeli, mainījās bankas klientu struktūra un skaits, tika piedzīvoti ievērojami noguldījumu samazinājumi bankas bilancē.

2017. gada otrajā pusgadā Baltic International Bank būtiski spēcināja klientu apkalpošanas komandu, un aktīvi pievērsās jaunu klientu piesaistei, kā arī jauna biznesa attiecību līmeņa izveidei ar esošajiem klientiem, tādējādi 2017. gada otrajā pusgadā palielinājās visi ar klientu līdzekļu apjomu saistītie finanšu rādītāji.

Klientu kopējo līdzekļu apjoms 2017. gada otrā pusgada laikā palielinājās par 18%, sasniedzot 444 miljonus eiro, savukārt bankas piesaistīto noguldījumu apjoms pieauga par 25,5%. Aktīvu pārvaldīšanā apjoms 2017. gada beigās sasniedza 68,17 miljonus eiro, savukārt brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 120,71 miljonus eiro.

2017. gada decembra beigās termiņnoguldījumi sastādīja 33% no kopējā noguldījumu portfeļa, un šie resursi tiek izmantoti ilgtspējīgu investīciju projektu īstenošanai un finansējuma nodrošināšanai Bankas klientiem – privātpersonām un uzņēmumiem – Latvijā un ārvalstīs.

Saskaņā ar Baltic International Bank neauditētajiem finanšu rezultātiem, 2017. gada decembra beigās Bankas aktīvu apjoms sasniedza 303,35 miljonus eiro, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2017. gada pirmā pusgada beigās.  Bankas kredītportfeļa apjoms 2017. gada 31. decembrī sasniedza 69,77 miljonus eiro jeb 23,0% no Bankas kopējā aktīvu apjoma.

Baltic International Bank finanšu aktīvu struktūrā 2017. gada beigās dominēja ieguldījumi pārdošanai pieejamos finanšu aktīvos – to apjoms sastādīja 43,72 miljonus eiro jeb 14,4% no kopējā aktīvu apjoma.  Augsti likvīdie aktīvi jeb aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku veidoja 159,44 miljonus eiro jeb 52,6% no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 26,87 miljonus eiro jeb 8,9% no kopējiem aktīviem.

Biznesa modeļa maiņas, aktīvu sakārtošanas un klientu struktūras izmaiņas, kā arī ar atsevišķu vēsturiski izveidojušos bankas aktīvu kvalitātes novērtēšanu saistītas operācijas atstāja plānotu īslaicīgu negatīvu ietekmi uz bankas finanšu rezultātiem, tādējādi banka noslēdza 2017. gadu ar 2,67 miljoniem eiro zaudējumu. Finanšu rezultātus ietekmēja arī Baltic International Bank 2017. gadā veiktās investīcijas bankas iekšējās kontroles sistēmu tālākā pilnveidošanā, informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, kā arī investīcijas bankas darbinieku komandā un tās kompetenču spēcināšanā.

Baltic International Bank pamatdarbības ienākumi 2017. gada beigās veidoja 15 miljonus eiro, kas ir mazāk nekā iepriekšējā periodā. Bankas vadība pozitīvi novērtē ienākumu struktūras dinamiku - tīro komisiju ienākumu īpatsvars 2017. gada beigās bija palielinājies līdz 24,8% no kopējā pamatdarbības ienākumu apjoma, kas ir būtiski vairāk nekā šajā pašā periodā iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 17,7%. Tīro procentu ienākumu īpatsvars šajā periodā palielinājās līdz 17,3% salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 11,3%.  

Administratīvie izdevumi 2017. gada beigās sasniedza 13,74 miljonus eiro, kas ir par 5,8% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Baltic International bank likviditātes rādītāji 2017. gada beigās pārsniedza noteiktos normatīvus – 2017. gada 31. decembrī likviditātes rādītājs bija 92,29%. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 20% veido obligācijas, 13% veido prasības pret kredītiestādēm, 66% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) sasniedza 376,43%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, 2017.gada decembra beigās sasniedza 154,64%.

2017. gada 31. decembrī Bankas pašu kapitāls bija 29,97 miljoni eiro. Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 Capital Ratio) bija 11,60%. Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 14,98%.

Aktīvi atbalstot Baltic International Bank attīstību, balstoties uz jauno biznesa modeli, bankas akcionāru pilnsapulce 2018. gada janvārī pieņēma lēmumu palielināt bankas pamatkapitālu par 6 miljoniem eiro, un esam pārliecināti, ka pamatkapitāla palielināšana dos papildu stabilu pamatu Baltic International Bank darbības tālākai attīstībai Latvijā un ārpus tās, un ieguvēji būs visi Bankas esošie un potenciālie klienti.

2017. gadā Baltic International Bank turpināja īstenot arī plaša spektra sociālās atbildības projektus, veicinot Latvijas kultūras, mākslas un sabiedriskās domas attīstību. Ar Baltic International Bank atbalstu iznāca vairākas vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” grāmatas un citi Latvijas kultūrvēsturē būtiski izdevumi. 2017.gadā banka atbalstīja arī jaunuzņēmumu jeb startup attīstību. Visa gada garumā tika īstenots arī „Baltic International Bank Latvijas barometrs” – unikāls ikmēneša Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un sabiedriskās domas pētījums par dažādām valstiski aktuālām tēmām. Pateicoties Baltic International Bank ilgtspējīgajam darbības modelim un Bankas īstenotajām plaša spektra sociāli atbildīgajām iniciatīvām, 2017. gadā Baltic International Bank saņēma Ilgtspējas indeksa zelta godalgu.

Pilns pārskats par periodu, kas noslēdzās 2017.gada 31.decembrī


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue