Investoriem

AS „Baltic International Bank” ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura veiksmīgi darbojas finanšu jomā jau kopš 1993.gada. Bankas darbību regulē Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). 

Baltic International Bank ir viena no privātpersonu individuālā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā, kas klientiem piedāvā uz ESG (Environmental. Social. Governance) pieeju balstītas ilgtspējīgas investīcijas, kā arī plaša spektra individuāli izstrādātus finanšu pakalpojumus. 

Вankas parakstītais (reģistrētais) pamatkapitāls ir 31,5 miljoni eiro, no kura apmaksātais pamatkapitāls ir 30,5 miljoni eiro, kas sadalās 4 295 266 parastās akcijās ar vienādām balsstiesībām. Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Bankas kopējais akcionāru skaits ir 93, no tiem 28 ir juridiskas personas un 65 ir fiziskas personas. Akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir: Valērijs Belokoņs  - 69,90% un Vilorijs Belokoņs - 30,00%.

 

Vairāk par Bankas akcionāriem

Vairāk par Bankas vadību

 


JAUNĀKIE FINANŠU RĀDĪTĀJI

 

Picture

Finanšu dati uz 31.03.2018
*aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti

 

Vairāk par Bankas finanšu rādītājiem

 


 

INVESTORA KALENDĀRS

 

  • 28.02.2018 - neauditētais finanšu pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem
  • 30.04.2018 - auditētais konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu
  • 31.05.2018 - pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem
  • 31.08.2018 - pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem
  • 30.11.2018 - pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem

 


 

ESG PIEEJA

Baltic International Bank savā darbībā īsteno ESG (Environmental. Social. Governance) pieeju, gan ikdienā rūpējoties par apkārtējās vides aizsardzību, gan kopā ar klientiem investējot ilgtspējīgos un videi draudzīgos projektos.

Vairāk par ESG pieeju

 


  

BALTIC INTERNATIONAL BANK OBLIGĀCIJAS

Baltic International Bank obligācijas ir pievilcīgs ieguldījumu veids uz īsu vai vidēju termiņu. Izvēloties Bankas obligācijas, jūs gūsiet augstāku ienesīgumu nekā spēj nodrošināt standarta termiņnoguldījumi. Turklāt Baltic International Bank emitētās obligācijas ir lieliska iespēja atbalstīt Bankas stratēģijas īstenošanu!

Baltic International Bank Obligācijas var iegādāties Obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros kā Baltic International Bank klienti, tā arī citas ieinteresētas personas, kurām finanšu instrumentu konts ir atvērts citā ieguldījumu sabiedrībā.

 

Vairāk par Baltic International Bank obligācijām

 


 

Pieteikties konsultācijai