Baltic International Bank šī gada otrajā ceturksnī kāpina finanšu rādītājus galvenajos darbības virzienos

Jaunumi - 2018. gada 7. septembris

Šī gada otrajā ceturksnī banka Baltic International Bank kāpinājusi finanšu rādītājus prioritārajos biznesa virzienos: aktīvu un privāto līdzekļu pārvaldīšanā, brokera pakalpojumos, kā arī klientu un maksājumu karšu apkalpošanā. Bankas kopējais līdzekļu apjoms pieauga par 5%, sasniedzot 452 miljonus eiro. Banka gada otrajā ceturksnī koncentrēja savu darbību uz klientu portfeļa diversifikāciju un jaunu klientu piesaisti visos Bankas mērķa tirgos, kā arī kapitāla pārvaldīšanas un investīciju pakalpojumu biznesa tālāku attīstību.

Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms 2018. gada jūnija beigās sasniedza 452 miljonus eiro, kas ir par 5% vairāk nekā šā gada pirmā ceturkšņa beigās. Aktīvu pārvaldīšanā apjoms otrā ceturkšņa laikā ir palielinājies par 15%, sasniedzot 72,7 miljonus eiro. Otrajā ceturksnī pozitīvu attīstību turpināja arī brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu apjoms –  jūnija beigās tas sasniedza 145 miljonus eiro, kas ir par 10% vairāk nekā šā gada pirmā ceturkšņa beigās un par 20% vairāk nekā 2018. gada sākumā.

Viktors Bolbats

Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats uzsver: ”Pirmajā pusgadā finanšu nozare un arī Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērsa klientu portfeļa kvalitātei, tāpēc atbilstoši Bankas stratēģijai pastiprināti īstenojām aktivitātes dažādu risku mazināšanai. Tajā pat laikā Bankai ir izdevies kāpināt finanšu rādītājus galvenajos darbības virzienos, kas liecina par veiksmīgi nospraustu mērķi pārvaldīt kapitālu ar ilgtspējīgās investīcijās balstītu biznesa stratēģiju. Banka atsāka arī turētājbankas pakalpojumu sniegšanu licencētām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām, kā arī uzsāka obligāciju emisiju pakalpojumu sniegšanu, lai veidotu stabilāku ieņēmumu struktūru.”  

Ienākumi no pamatdarbības 2018. gada otrā ceturkšņa beigās veidoja 5,59 miljonus eiro, tomēr saistībā ar straujo pāreju uz jauno biznesa modeli un risku samazināšanas aktivitātēm Banka 2018. gada 2. ceturksni noslēdza ar zaudējumiem 2,33 miljonu eiro apmērā. Pamatdarbības ienākumu struktūrā dominēja tīrie komisiju ienākumi 19,3 miljonu eiro apmērā. Tīro komisijas ienākumu īpatsvars šā gada otrajā ceturksnī ir palielinājies par 54,8% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 22,1%.  Administratīvie izdevumi sasniedza 7,78 miljonus eiro.

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 153,63 miljonus eiro jeb 56% no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās sastādīja 17,4 miljonus eiro jeb 6,3% no kopējiem aktīviem. 

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 17% veido obligācijas, 4% veido prasības pret kredītiestādēm, 78% - prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 208%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 144,63%.

2018. gada 30. jūnijā Bankas pašu kapitāls bija 23,59 miljoni eiro. Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 9,67%. Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 13,02%.

2018. gada pavasarī Bankas akcionāri bija palielinājuši Bankas kapitālu par 2,1 miljoniem eiro, un, lai stiprinātu Baltic International Bank pozīcijas Latvijā un  paplašinātu darbību citos mērķa tirgos, tika pieņemta virkne lēmumu arī turpmākai kapitāla palielināšanai.

Baltic International Bank 2018. gadā jau otro gadu pēc kārtas saņēma augsto Zelta novērtējumu ikgadējā Ilgtspējas indeksā, kas apliecina Bankas progresu ilgtspējīgā pieejā savam biznesam, darbiniekiem un procesiem. Banka saņēma arī Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, kuru piešķir Labklājības ministrija.

Galvenie finanšu rādītāji:

  • Kopējais bankas līdzekļu apjoms: 452 miljoni eiro
  • Aktīvi: 274,42 miljoni eiro
  • Aktīvi pārvaldīšanā: 72,7 miljoni eiro
  • Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība: 145 miljoni eiro
  • Zaudējumi: 2,33 miljoni eiro
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs: 13,02%
  • Likviditātes seguma rādītājs 2018. gada jūnija beigās: 208%
  • Likviditātes rādītājs otrajā ceturksnī: 76,80%

Pilns finanšu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 30.jūnijā


 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu