Baltic International Bank trešajā ceturksnī turpina izaugsmi galvenajos darbības virzienos

Jaunumi - 2018. gada 30. novembris

Baltic International Bank 2018. gada 3. ceturksnī izdevies sasniegt labākos rezultātus salīdzinājumā ar šā gada pirmajiem diviem ceturkšņiem, lai arī bankai šis gads turpina būt izaicinošs līdzīgi kā visiem Latvijas banku sektora dalībniekiem. Kopējais klientu līdzekļu apjoms pieauga par 12%, sasniedzot 507 miljonus eiro, un pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms šā perioda beigās bija 77,92 miljonus eiro.  Pozitīvi vērtējama arī brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu apjoma dinamika – 2018. gada trešā ceturkšņa beigās tas sasniedza 199 miljonus eiro, kas ir par 65% vairāk nekā 2017.gada beigās.

Pieaugošie rādītāji ir rezultāts pirmajā pusgadā bankas paveiktajam darbam, lai palielinātu ieņēmumus un samazinātu izmaksas, kā arī uzlabotu darbības efektivitāti visos līmeņos. Tas stiprina bankas vadības pārliecību, ka izvēlēts īstais stratēģiskais virziens - sniegt individuālās apkalpošanas pakalpojumus ar fokusu uz ilgtspējīgām investīcijām balstītu pieeju. Tāpat turpinām strādāt, lai palielinātu ar vērtspapīru glabāšanu un brokeru pakalpojumiem saistītus apjomus, kur dinamisks kāpums turpinās jau kopš gada sākuma.Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats

 

Šī gada trešajā ceturksnī Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats ir apstiprināts Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētāja amatā.  Uzņemoties pienākumus, viņš izvirzīja mērķi sniegt savu ieguldījumu, meklējot un atrodot efektīvu veidu, kā atjaunot Latvijas finanšu sektora reputāciju ārvalstīs un radīt jaunu pievienoto vērtību valsts tautsaimniecībai.

Ienākumi no pamatdarbības 2018. gada trešā ceturkšņa beigās veidoja 9,36 miljonus eiro. Salīdzinot ar šī gada 1. ceturksni, Banka ir strauji palielinājusi komisijas ieņēmumus - par vairāk nekā 150%. Tīro komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 52,5% salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 22,4%. Tīro procentu ienākumu īpatsvars bija 20%. Administratīvie izdevumi apjoms - 11,08 miljoni eiro. Banka sasniedza izvirzīto mērķi noslēgt šī gada 3. ceturksni bez operatīviem zaudējumiem, tādējādi izlīdzinot pirmajā pusgadā radušos zaudējumus.

Bankas bilance joprojām ir konservatīva ar augstu likviditātes radītāju. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 194%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 139,07% (138,95%). Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 147,43 miljonus eiro (147,43 milj. eiro) jeb 54% (54%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 17,4 miljonus eiro (17,4 milj. eiro) jeb 6,4% (6,4%) no kopējiem aktīviem. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 13% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 79% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase.

Baltic International Bank ir izdevusi jaunas, ekskluzīvas maksājumu kartes, kļūstot par pirmo banku Latvijā, uz kuras kredītkartēm ir redzami slavenā latviešu mākslinieka un scenogrāfa Ilmāra Blumberga darbu fragmenti. Visas kartes nodrošina bezkontakta norēķinu iespējas.

Banka uzsāka vērienīgu Vecrīgas kvartāla starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu kompleksu atjaunošanu, investējot projektā apmēram 12 miljonus eiro. Iekškvartāla piecu ēku ansamblī atradīsies Tirdzniecības galerija jeb pasāža, Naudas muzejs un Baltic International Bank biroju telpas, lai nodrošinātu visiem Bankas darbiniekiem mūsdienīgu darba vidi.

Šī gada trešajā ceturksnī Banka, turpinot atbalstīt latviešu literatūras izaugsmi, uzsāka projektu “Bibliotēka”, kā ietvaros atklāj sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un izglītojošo vērtību. Savukārt sadarbībā ar Kultūras ministriju tika uzsākts darbs pie unikāla izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” izveides.  

Galvenie finanšu rādītāji:

  • Aktīvi: 272,34 miljoni eiro
  • Aktīvi pārvaldīšanā: 77,92 miljoni eiro
  • Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība: 199 miljoni eiro
  • Zaudējumi: 2,35  miljoni eiro
  • Likviditātes rādītājs trešajā ceturksnī: 72,96%

 


Pilns finanšu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 30.septembrī


 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu