Baltic International Bank darbības rezultāti uzrāda pozitīvu tendenci

Jaunumi - 2019. gada 28. februāris

Baltic International Bank 2018. gada 4. ceturkšņa finanšu sniegums ir pārspējis pirmo trīs 2018. gada ceturkšņu kopējo rezultātu. 2018. gads bija bankas pārmaiņu un optimizācijas gads, jo Bankas vadība sekmīgi ieviesa izmaksu efektivizācijas un ieņēmumu palielināšanas plānu. Kopējais klientu līdzekļu apjoms sasniedza 499 miljonus eiro, un pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms 2018. gada 4. ceturkšņa beigās bija 74,34 miljoni eiro. Pozitīvi vērtējama arī brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu apjoma dinamika – 2018. gada 4. ceturkšņa beigās tā sasniedza 178 miljonus eiro, kas ir par 47% vairāk nekā 2017. gada beigās. Banka turpina iedzīvināt jauno biznesa stratēģiju, kas balstīta uz klientiem ar investīciju vajadzībām un potenciālu.

Šobrīd situācija finanšu sektorā Latvijā un pasaulē ir izaicinoša. Lai sasniegtu Bankas stratēģisko mērķi - kļūtu par ilgtspējīgu investīciju banku un turpinātu būt stabils sadarbības partneris Baltijā un Eiropā saviem klientiem, Bankai ir jāstrādā divos virzienos. Pirmkārt, mums pašiem ir jābūt maksimāli efektīviem un konkurētspējīgiem savā darbībā. Esam ieguldījuši jaunas digitālas infrastruktūras izveidē un investīciju pakalpojumu izstrādē un ieviešanā, piemēram, korporatīvo obligāciju emisijas organizēšanā un Klientu servisa uzlabošanā. Savukārt otrs virziens ir mērķtiecīga sadarbība ar valsts institūcijām un Finanšu nozares asociāciju, lai kopīgā dialogā panāktu Latvijas finanšu nozares atbilstību starptautiskiem standartiem un atjaunotu tās reputāciju un stabilitāti. Tikpat svarīgi ir uzturēt saikni ar saviem klientiem Latvijā un starptautiskajos tirgos, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Bankas biznesa stratēģiskie darbības principi paliek nemainīgi – nodrošināt atbilstīgu un caurspīdīgu darbību, kā arī sniegt individuālās apkalpošanas pakalpojumus, koncentrējoties uz ilgtspējīgām investīcijām balstītā pieejā.Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats

 

Ņemot vērā vispārējo situāciju nozarē, Banka ir pārliecināta, ka Latvijā strādājošām bankām ir jāveido ilgtspējīgs biznesa modelis, kas balstīts uz augstiem korporatīvās pārvaldības principiem, tostarp finanšu noziegumu apkarošanas jomā. 2018. gadā Baltic International Bank investējusi darbinieku kvalifikācijas celšanā un ekspertīzes stiprināšanā finanšu noziegumu apkarošanas jomā atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Piemēram, visi bankas darbinieki, kas īsteno “Know Your Customer” (KYC) un “Know Your Customer`s Partner” (KYCP) principus ir izgājuši padziļinātas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) apmācības, kā arī ir ieviesti grozījumi NILLTFN politikā un procedūrās.

Ienākumi no pamatdarbības 2018. gada 4. ceturksnī veidoja 14,88 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, Bankai ir izdevies noslēgt 2018. gadu ar lielākiem pamatdarbības ieņēmumiem un mazākiem pamatdarbības izdevumiem. Banka ir strauji palielinājusi komisijas ieņēmumus – tīro komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 56,9% salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 25,6%. Tīro procentu ienākumu īpatsvars bija 24,1%. Administratīvo izdevumu apjoms – 13,39 miljoni eiro. Bankas vadībai ir izdevies apvienot ieņēmumu palielināšanu ar izmaksu optimizāciju, lai sasniegtu efektīvāku darbības modeli un vienlaikus rastu iespējas ieguldīt Bankas attīstībā un Klientu servisa uzlabošanā. Banka ir panākusi vērā ņemamu progresu virzienā uz lielākiem komisijas ieņēmumiem par apkalpošanu, investīciju, brokeru un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumiem.

Bankas bilance joprojām ir konservatīva ar augstu likviditātes radītāju. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 247%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 153,6%. Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 159,40 miljonus eiro jeb 56% no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 17,5 miljonus eiro jeb 6,1% no kopējiem aktīviem. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 13% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 79% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase.

Šī gada ceturtajā ceturksnī Banka, turpinot atbalstīt latviešu literatūras izaugsmi, īstenoja lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību. Projektā iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji. Projektā “Bibliotēka” ievaros organizētajā skolēnu radošo darbu konkursā pirmo vietu un galveno balvu 100 grāmatas skolas bibliotēkai ieguva Ērgļu vidusskola. Skolēnu darbus vērtēja atzīta žūrija, tostarp atzītā rakstniece Nora Ikstena. Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam Baltic International Bank dāvāja darbinieku sarūpētās grāmatas, akcentējot vienu no bankas pamatvērtībām PĀRMANTOJAMĪBU, jo ar grāmatu palīdzību iespējams nodot nākamajām paaudzēm svarīgas vērtības.

Lai ieviestu Bankas ilgtermiņa darbības plānus plānu un radītu darbiniekiem un klientiem ērtu  vidi, kā arī veicinātu tās ilgtspēju, Banka uzsākusi vērienīgu Vecrīgas kvartāla, starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu kompleksu, atjaunošanu. Kopējās projekta investīcijas 5 gadu laikā būs apmēram 12 miljoni eiro. Projekta pirmajā kārtā kvartālā tiks nodrošinātas modernas darba telpas Bankas darbiniekiem un otrajā kārtā tiks izveidotas telpas vietējiem uzņēmējiem biznesa attīstīšanai.

Pateicoties Baltic International Bank darbības modelim un Bankas īstenotajiem augstas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējīga biznesa principiem, kā arī sociāli atbildīgām iniciatīvām, 2018. gadā Baltic International Bank saņēmusi Ilgtspējas indeksa Zelta godalgu un Ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Bankas (Koncerna) galvenie finanšu rādītāji:

  uz 31.12.2018 uz 30.09.2018
Aktīvi: 287,28 miljoni eiro (287,27 miljoni eiro) 272,34 miljoni eiro (272,09 miljoni eiro)
Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība: 178 miljoni eiro 199 miljoni eiro
Zaudējumi: 305 tūkstoši eiro (498 tūkstoši. eiro) 2,35 miljoni eiro (2,55 miljoni eiro)
Likviditātes rādītājs: 76,33% 72,96%

 


Pilns finanšu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī


 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
Unikālas investīciju iespējas

Izmēģiniet mūsu inovatīvo investīciju platformu un izvēlēties dažādus investīciju produktus atbilstoši Jūsu interesēm!

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue