Baltic International Bank darbības rezultāti turpina uzrādīt pozitīvu attīstības tendenci

Jaunumi - 2019. gada 31. maijs

Baltic International Bank 2019. gada 1. ceturksnī ievērojami uzlaboja rezultātus, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni. Turpinot jaunā modeļa ieviešanu, Banka panāca tīro komisijas naudas ienākumu kāpumu par 64,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. ceturksni.  Šī gada 1. ceturksnī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 508 miljonus eiro, aktīvu pārvaldīšanā apjoms palielinājās par 23%, sasniedzot 91,23 miljonus eiro. Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība –168 miljonus eiro.

“Bankas jaunā biznesa modeļa struktūra paredz koncentrēšanos uz komisijas ienākumiem, kas sevī ietver klientu apkalpošanas maksu, kā arī komisijas par brokeru pakalpojumiem un vērtspapīru turēšanas pakalpojumiem, koncentrējoties uz pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību. 2018. gadā mums izdevās sasniegt rekordu, jo komisijas ieņēmumi veidoja gandrīz 10 miljonus eiro. Vēl viens uzdevums, pārejot uz jauno biznesa modeli, ir darbības efektivitātes palielināšana, izvērtējot visas izmaksas. Rezultāti liecina, ka Banka darbojas ar peļņu. Šis ir liels panākums -  Bankas klientu kopējie līdzekļi ir sasnieguši pusmiljardu eiro. Tas ir liels skaitlis. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja mums ir klienti, kas pārvalda šādu resursu apjomu, mēs viņiem varam piedāvāt pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību un palielināt savus komisijas ieņēmumus. Vienmēr svarīgi ir skatīt klientu aktīvus dinamikā un šobrīd mēs novērojam izaugsmi,” atklāj Baltic International Bank Valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

Picture

Baltic International Bank gada sākumā ir investējusi jaunos digitālos risinājumos. Banka turpina darbu pie jaunu digitālo rīku un kanālu izstrādes – uzlabotas internetbankas versijas, kurā lietotāju ērtībām būs iekļauti funkcionalitātes un drošības uzlabojumi, kā arī papildināts un pilnveidots sniegto pakalpojumu klāsts. Topošā internetbanka būs platforma jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai nākotnē. Daļa no jaunā internetbankas projekta ir atvērtā bankas sadarbības platforma jeb Open Banking, jau šī gada martā Banka uzsāka piedāvāt tās API “Sandbox” risinājumu. “Sandbox” jeb “smilšukastes vide” ir droša vide, kurā trešo pušu pakalpojumu nodrošinātāji var testēt idejas un inovācijas aktīvu pārvaldīšanas un finanšu sektorā. Pirmajā ceturksnī ir atklāta “Investīciju iespēju” platforma, kurā interaktīva kalkulatora veidā esošie un potenciālie Bankas klienti var izvēlēties savu investīciju portfeli.

Ienākumi no pamatdarbības 2019. gada 1. ceturksnī palielinājās par 30% (35%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā un veidoja 3,34 miljonus eiro (3,50 milj. eiro). Tīro komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 59,0% (56,4%). Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 19,8% (18,9%). Administratīvie izdevumi sasniedza 2,67 miljonus eiro (2,70 milj. eiro).  Pārskata perioda zaudējumi ir saistīti ar veiktiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem. Uzkrājumu veidošana šajā gadījumā notiek vienlaikus ar riskantu klientu skaita samazināšanu.

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 169,41 miljonus eiro (169,41 milj. eiro) jeb 58% (58%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 21 miljonus eiro (21 milj. eiro) jeb 7,2% (7,2%) no kopējiem aktīviem.

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 12% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 80% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 226%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 158% (158%).

2019. gada 31. martā Bankas pašu kapitāls bija 23,59 miljoni eiro (23,44 miljoni eiro). Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 Capital Ratio) bija 9,46% (9,41%). Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 13,36% (13,32%).

Šī gada sākumā Baltic International Bank saņēmusi vairāku ārējo ietekmes pušu novērtējumu. Finanšu ministrija (FM) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir iekļāvuši Baltic International Bank Padziļinātās sadarbības programmas jeb tā dēvētā VID „Baltā saraksta” zelta līmenī, apliecinot darbības caurskatāmību un godprātīgu nodokļu saistību izpildi. 

Baltic International Banka ir saņēmusi Ņujorkas reitingu aģentūras Sigma Ratings noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+, ievietojot to starp nozares līderiem un ar pozitīvu nākotnes novērtējumu. Sigma Ratings izvērtēja Baltic International Bank raksturīgo risku vidi un kontroles efektivitāti finanšu noziegumu novēršanā. Pārskats ietver vairākus finanšu noziegumu novēršanas faktorus, tostarp nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, sankcijas un arī ārējā riska jautājumus, piemēram, ģeopolitisko risku, kā arī vietējā regulatora darbību.

Banka šī gada pirmajā ceturksnī, atbalstot latviešu literatūras izaugsmi, turpināja lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu. Projektā iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji.

Galvenie finanšu rādītāji:

Picture 

 Baltic International Bank finanšu pārskats par 1. ceturksni pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00