Baltic International Bank 2019. gada ceturtajā ceturksnī turpina palielināt vietējo klientu skaitu un stiprināt kapitāla bāzi

Jaunumi - 2020. gada 28. februāris

AS “Baltic International Bank” 2019. gada 4. ceturksnī turpināja īstenot izvēlēto biznesa stratēģiju - kļūt par stipru investīciju banku un parādīt stabilu sniegumu. Banka ir palielinājusi tīro komisijas ienākumu par 2,1% (2,1%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, un samazinājusi saimnieciskās darbības izmaksas. Savukārt pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms sasniedzis 81 miljonu eiro (81 miljonu eiro), kas ir par 8% vairāk nekā 2018. gada beigās.

Picture

2019. gadā ar Bankas akcionāru atbalstu, Bankas vadība un komanda ir būtiski stiprinājusi Bankas bilanci, kapitālu un Bankas finansiālo stāvokli, panākot kopējā kapitāla radītāja pieaugumu, saglabājot arvien augstu likviditātes seguma radītāju (157%). 2019. gada 31. decembrī Bankas pašu kapitāls bija 19,43 miljoni eiro (18,86 miljoni eiro). Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 10,13% (9,71%). Kopējais kapitāla rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 15,11% (14,71%).

Šādi radītāji ļauj tālāk attīstīt Banku kreditēšanas un finansējumā jomās, un ir labs pamats tālākai biznesa modeļa ieviešanai. Banka pagājušā gadā ir pārskatījusi klientu portfeli un pazeminājusi tā kopējo risku, kā arī samazinājusi kredītportfeli, lai uzlabotu tā kvalitāti. Tāpēc arī Bankas aktīvi ir samazinājušies, bet audzis kopējais kapitāla rādītājs Bankā, kas kalpos par pamatu kredītportfeļa attīstībai un palielinājumam 2020. gadā.

Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats uzsver: “Banku sektorā 2019. gadā turpinājās nozīmīgas strukturālās pārmaiņas, un šis process radīja arvien jaunus izaicinājumus, kurus risinām arī mūsu Bankā, jo pārmaiņu ieviešana un sistēmas sakārtošana nekad nav vienas dienas process. Biznesa modeļa maiņa, banku aktīvu kvalitāte un kapitāla pietiekamība ir izaicinājumi, kas vieno faktiski lielāko daļu no Eiropas bankām. Viens no lielākajiem izaicinājumiem pārmaiņu kontekstā ir ieņēmumu struktūras maiņa un bankas bilances stiprināšana tālākai attīstībai".

Ir notikušas izmaiņas klientu portfelī, tostarp attiecībā uz mūsu mērķa tirgiem, turpinās arī izmaiņas produktu piedāvājumā un klientu apkalpošanas modelī. Sekmīgi turpinām attīstīt izvēlēto biznesa modeli, ievērojot finanšu tirgus prasības. Bankas pamata mērķa tirgus ir Eiropas Ekonomiskā zona, lielāku akcentu liekot uz darbību Latvijas tirgū un Baltijas reģionā. Liels prieks par aizvien pieaugošo vietējo Latvijas uzņēmēju interesi par Bankas piedāvātājiem pakalpojumiem un arī vietējo klientu skaita palielināšanos Bankā, turklāt klienti uzticas mūsu pakalpojumiem, jo pēc konta atvēršanas pakāpeniski palielina savu aktivitāti un ieņem arvien lielāku proporciju Bankas portfelī. Esam ar akcionāru atbalstu stiprinājuši Bankas bilanci, sasniedzot augstu kopējā kapitāla radītāju. Tas ir svarīgi turpmākai attīstībai un kreditēšanai.

 

Banka ir veikusi lielus finanšu ieguldījumus klientu struktūras sakārtošanā, informācijas tehnoloģiju, infrastruktūras un iekšējās kontroles sistēmas attīstībā, kā arī darbinieku kompetenču pilnveidošanā. Īstenotās vērienīgās pārmaiņas un uzkrājumi riska aktīviem, radītiem pirms jaunās Bankas stratēģijas ieviešanas ir atstājusi īslaicīgu negatīvu ietekmi uz Bankas finanšu rezultātiem. Banka noslēdza 2019. gadu ar 2,77 miljonu eiro (3,05 miljoni eiro) zaudējumiem. Tomēr Bankas ikdienas darbs norit aizvien efektīvāk, jo, salīdzinot ar 2018. gadu, Bankai ir izdevies 2019. gadā samazināt pamatdarbības izdevumus. Ienākumi no pamatdarbības 2019. gada 4. ceturkšņa beigās veidoja 14,13 miljonus eiro (14,14 milj. eiro).

Ejot līdzi tehnoloģiskajam progresam, Banka daudz strādājusi pie infrastruktūras sakārtošanas, datu uzglabāšanas un pārvaldības risinājumiem. Automatizējām klientu apkalpošanas un NILLTPFN procesus.

 

"2019. gadā saņēmām augstu novērtējumu no Ņujorkas reitingu aģentūras Sigma Ratings – finanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+. Klientiem šī gada pirmajā pusē būs pieejama jauna internetbankas versija, jau tagad ir atklāts Open Banking risinājums, kā arī “Investīciju iespēju” platforma, kurā interaktīva kalkulatora veidā var izvēlēties savu investīciju portfeli,“ Bankas tehnoloģisko progresu ieskicē Viktors Bolbats.

2019. gada 31. decembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 404 miljonus eiro, aktīvi pārvaldīšanā veidoja 81 miljonu eiro (81 milj. eiro), kas ir par 8% vairāk nekā 2018. gada beigās. Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 140 miljoni eiro (140 milj. eiro).

Tīrie komisijas ienākumi 2019. gada 4. ceturksnī palielinājās par 2,1% (2,1%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā un veidoja 8,64 miljonus eiro (8,64 milj. eiro), īpatsvaram pieaugot līdz 61,2% (61,1%). Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 15,5% (15,5%). Administratīvie izdevumi saruka līdz 12,36 miljoniem eiro (12,54 milj. eiro), tas ir par 7,7% (6,9%) mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 133,79 miljonus eiro (133,79 milj. eiro) jeb 59% (59%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 18,05 miljonus eiro (18,05 milj. eiro) jeb 8% (8%) no kopējiem aktīviem.

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 12% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 79% veido prasības pret Latvijas Banku, un 2% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 157%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 129%.

Aizvadītajā gadā pabeigts nozīmīgs būvniecības darbu posms vērienīgajā Bankas renovācijas un rekonstrukcijas projektā – Kalēju Kvartāls. Kalēju Kvartāls ir Vecrīgas kvartāls starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu, kur tiek atjaunots piecu ēku komplekss. Šajā kvartālā atradīsies Bankas jaunās darba telpas, kas aprīkotas atbilstoši modernas darba vides principiem un sasaucas ar Bankas īstenoto ESG (Environmental. Social. Governance) pieeju, kas papildu vides saudzēšanai un labai pārvaldībai paredz arī korporatīvās sociālās atbildības principu īstenošanu augstākajā līmenī. Plānots, ka Bankas darbinieki uz jaunajām darba telpām pārcelsies 2020. gadā.

Banka daudzu gadu garumā atbalsta izcilu kultūras un mākslas vērtību radīšanu un saglabāšanu, pasākumus, kas vairo cilvēciskās vērtības un ilgtspējīgus projektus Latvijā un ārpus tās robežām. Ar Bankas finansiālu atbalstu izveidots dienas aprūpes centrs “Terēzes māja”, izdots ievērojamās publicistes, rakstnieces un žurnālistes Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums “Mans XX gadsimts" un tapusi leģendārā latviešu mākslinieka un scenogrāfa Ilmāra Blumberga (1943-2016) mākslas darbu izstāde “Ilmārs Blumbergs. Beigas Ir.” Tāpat, Rīgas senākajā parkā – Viesturdārzā – atklāts dāvinājums Rīgai – pilsētvides objekts Latvijas dzimtu sols, savukārt Kijevā (Ukraina) ar Bankas finansiālu atbalstu izveidots “Latvijas skvērs”. 2019. gadā Banka uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga), atbalstot augstskolas stipendiju fondu.

Baltic International Bank finanšu pārskats par 2019. gada 4. ceturksni pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00