ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

2020. gads Baltic International Bank nozīmīgs ar atgriešanos kreditēšanā.

Jaunumi - 2021. gada 1. marts

Picture

 

2020. gada 4. ceturksnī Baltic International Bank SE turpināja īstenot izvēlēto biznesa stratēģiju, apliecinot sevi kā stabilu vietējā kapitāla banku un nozīmīgu finanšu sektora dalībnieku, saglabājot augstu likviditātes seguma rādītāju – 139%, kā arī augstu kapitāla rādītāju – 16,32 %.

2020. gada 4.ceturksni Baltic International Bank SE noslēdza ar šādiem finanšu rezultātiem (dati par koncernu norādīti iekavās):

- Aktīvi: 216,74 miljoni eiro (221,87 milj. Eiro);

- Kopējais kapitāla rādītājs: 16,32% (14,37%);

- Likviditātes seguma rādītājs: 139%;

- Zaudējumi: 1,46 milj. eiro (3,42 milj. Eiro)

“2020. gads Bankai būtisks ar tās atgriešanos kreditēšanā, kas bijusi viena no mūsu stratēģiskajām prioritātēm, esam turpinājuši mērķtiecīgu darbu un redzam, ka mazo un vidējo uzņēmumu segmentā pieprasījums pēc papildus finanšu līdzekļiem visa gada garumā saglabājies augsts. Iespēju kreditēt uztveram ne tikai kā atbalstu uzņēmēju sektoram, bet arī kā pienesumu valsts ekonomikai kopumā.

Aizvadītajā gadā esam arī stiprinājuši vadības komandu, Bankas valdei pievienojies ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, kā arī Banka kļuvusi par Eiropas Komercsabiedrību (Societas Europaea) ar mērķi stiprināt Sabiedrības starptautisko dimensiju un veicināt starptautisko atpazīstamību Eiropas Savienībā, Sabiedrības un potenciālo klientu, citu starptautisko banku un finanšu pakalpojumu sniedzēju vidū. Pērn noslēdzām vienu no posmiem Bankas digitālo kanālu pilnveidošanā un darbu sāka jaunā internetbanka. 2020. gadā Banka arī otro gadu pēc kļuva par Platīna kategorijas uzvarētāju Ilgtspējas indeksā 2020., esot vienīgā vietējā kapitāla Bankas, kas saņēmusi šo augsto apbalvojumu. Savukārt gadu noslēdzām ar vērienīgu projektu kultūras mantojuma jomā – ar Bankas atbalstu klajā nāca heraldikas izdevumus “Dzimtu Ģerboņi mūsdienu Latvijā” “, - norāda valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

2020. gada 31. decembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 358 miljonus eiro (357 milj. eiro), t.sk. aktīvu pārvaldīšanā apjoms sasniedzot 66 miljonus eiro (66 milj. eiro). Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība –109 miljonus eiro (109 milj.eiro).

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 109 miljonus eiro (109 milj. eiro) jeb 50% (49 %) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 22,86 miljonus eiro (22,86 milj. eiro) jeb 10% (10%) no kopējiem aktīviem.

Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 20% veido obligācijas, 2% veido prasības pret kredītiestādēm, 73% veido prasības pret Latvijas Banku, 4% veido kase un 1% akcijas. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 139%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 137%.

Turpinot Bankas aktīvu kvalitātes uzlabošanas un kapitāla stiprināšanas programmu, 2020. gada 31.decembrī Bankas pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) sasniedza 14,41% (12,49%), kamēr kopējais kapitāla rādītājs (Total Capital Ratio) – 16,32% (14,37%), kas būtiski pārsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktās minimālās pašu kapitāla prasības (Total SREP capital requirement ratio) – 11%. Sasniegtais kopējais kapitāla rādītājs pārsniedz arī vispārējā nepieciešamā kapitāla apmēra rādītāja līmeni (Overall capital requirement ratio), kas sastādīja 13.50%.

2020. gada 31. decembrī Bankas pašu kapitāls bija 23,60 miljoni eiro (21,12 miljoni eiro).

Baltic International Bank pārskats par 2020. gada 4.ceturksni pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00