OECD CRS

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros ir radīts Globālais standarts (OECD CRS) par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem. Tas paredz nodokļu administrācijām visā pasaulē saņemt informāciju no finanšu iestādēm un automātiski reizi gadā apmainīties ar šo informāciju par attiecīgo valstu nodokļu maksātājiem.

Sadarbība pēc OECD CRS standarta starp ES dalībvalstīm tiek realizēta uz 2011.gada 15.februāra Padomes Direktīvas 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK pamata, bet ar citām valstīm uz starptautisko nolīgumu nodokļu jomā pamata.

Latvija līdz ar 55 citām valstīm ir pievienojusies agrīno ieviesēju grupai un Latvijā ir stājušies spēkā nepieciešamie normatīvie akti, lai varētu īstenot informācijas apmaiņu - grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", grozījumi "Kredītiestāžu likumā" un Ministru kabineta noteikumi, tādēļ pirmajai automātiskajai informācijas apmaiņai jānotiek 2017.gada jūlija beigās par 2016.gadu. Šajā laikā informācijas apmaiņu sāks visas ES dalībvalstis kā arī valstis no citiem pasaules reģioniem, kā Argentīna, Indija, Koreja, kā arī zemu nodokļu valstis, kā Barbadosa, Gibraltārs, Menas sala, Džersija, Gērnsi u.c. Pārējās valstis informācijas apmaiņu sāks pakāpeniski no 2018.gada.

Jaunās prasības no 2016.gadā 1.janvāra paredz Latvijas Republikas finanšu institūcijām, t.sk. Baltic International Bank, identificēt Klienta nodokļu rezidences valsti, nodokļu maksātāja numuru un katru gadu, sākot no 2017.gada, sniegt LR Valsts ieņēmumu dienestam tiesību aktos noteikto informāciju par atbilstošo klientu kontiem. Prasību izpilde neietekmēs klientu apkalpošanu ikdienā. Lai izpildītu šīs prasības Banka ir izstrādājusi un ieviesusi jauna parauga anketu, kur klientam būs pienākums pašam sniegt nepieciešamās ziņas, lai Banka tiesību aktos noteikto informāciju varētu sniegt LR Valsts ieņēmumu dienestam. Informācijas konfidencialitātes un klientu darījumu noslēpuma ievērošana notiks atbilstoši visstingrākajām likumu prasībām.

Fiscally transparent entities  - atsevišķos gadījumos juridiska persona ir atzīstama par fiskāli pārredzamu veidojumu (fiscally transparent entity) , t.i., pati juridiskā persona netiek aplikta ar ienākuma nodokļiem par tās veikto komercdarbību, bet gan juridiskās personas īpašnieki un/vai patiesi labuma guvēji tiek aplikti ar nodokļiem par ienākumiem, kas tiek gūti no šīs juridiskās personas komercdarbības.

Šādos gadījumos OECD CRS vajadzībām šādas juridiskā persona tiek atzītas par nodokļu rezidentiem tajā valstī, kurā atrodas šīs juridiskās personas faktiskā vadība (place of effective management).  Atbilstoši OECD skaidrojumam tā ir vieta, kurā pēc būtības tiek pieņemti galvenie pārvaldīšanas lēmumi un komerclēmumi, kas ir nepieciešami uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai kopumā.* Minētā fakta noskaidrošanai ir jāizvērtē visi attiecīgie fakti un apstākļi, nepieciešamības gadījumā vēršoties  nodokļu administrācijās un/vai piesaistot konsultantu.

Nodokļu rezidences valsts.

Katra valsts savā likumdošanā  nosaka tās nodokļu rezidences jēdzienu. Parasti:

  • attiecībā uz fiziskām personām nodokļu rezidences valsts ir valsts, kurā fiziskā persona ir pakļauta aplikšanai ar ienākuma nodokļiem, pamatojoties uz personas  faktisko dzīvesvietu, vitālo interešu centru, nodarbinātību u.c.;.
  • attiecībā uz juridiskām personām – nodokļu rezidences valsts ir valsts, kurā juridiskā persona ir pakļauta aplikšanai ar ienākuma nodokļiem, pamatojoties uz juridiskas personas reģistrācijas vietu, vadības atrašanās vietu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu u.c. 

Ir iespējamas situācijas, kad fiziska vai juridiska persona ir vairāku valstu nodokļu rezidents.

ESAO (OECD) mājas lapā atrodas informatīvs apkopojums par vairāku valstu nodokļu rezidences pazīmēm. 

Aicinām Jūs noskaidrot savu nodokļu rezidenci, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā vēršoties  nodokļu administrācijās un/vai piesaistot konsultantu, ņemot vērā visus individuālus faktus un apstākļus. Lūdzam  nekavējoties informēt Banku  par visiem apstākļiem vai izmaiņām iepriekš iesniegtajā informācijā, kas var ietekmēt nodokļu rezidences noskaidrošanu.

Informējam, ka jūsu dati tiks apstrādāti un nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam "Likuma par nodokļiem un nodevām" XII nodaļā noteiktajā kārtībā un paredzētajam mērķim.

 
Šajā mājas lapas sadaļā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs. Informācija nav uzskatāma par juridisko vai nodokļu pētījumu, atzinumu, rekomendāciju vai konsultāciju. Banka neatbild par ESAO (OECD) mājas lapas saturu.
*OECD (2017), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition, OECD Publishing, Paris, p.192