ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sankcijas

Nolūkā ievērot piemērojamās sankciju normas un noteikumus, Baltic International Bank SE (turpmāk tekstā – Banka) ir izstrādājusi Sankciju riska pārvaldīšanas politiku (turpmāk tekstā – Sankciju politika).

Sankciju politikas mērķis ir saskaņā ar Sankciju likumu (turpmāk tekstā – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums) nodrošināt Bankas saistību pildīšanu pret Latvijas Republikas teritorijā tieši piemērojamajām sankcijām (nacionālās, ANO Drošības padomes un ES noteiktās sankcijas).

Banka ievēro prasības, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nosaka finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu ierobežojumu piemērošanu, ja šie ierobežojumi izriet no tādām Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Banka pilnībā ievēro ASV OFAC (ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs – U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control) sankciju prasības gan attiecībā uz maksājumiem ASV dolāros, gan jebkurā citā valūtā.

Starptautisko sankciju atbildīga ievērošana ir Bankas vērtību un ētiskas darbības pamatā un šo prasību pildīšana notiek ne tikai tāpēc, ka tas ir jādara pēc Sankciju likuma, bet tāpēc, ka Bankas vērtību pamatā ir godīgums, uz nākotni tendēta attīstība un ģimeniskas vērtības, kuras nevar tikt kultivētas Bankas ideoloģijā bez atbildīgas pieejas cīņā pret cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem pret cilvēci un brīvību.

Banka apzinās, ka sniedzot finanšu pakalpojumus, var būt pakļauta sankciju riskam un, lai nodrošinātu sankciju riska līmeņa mazināšanu, tā veic preventīvus sankciju pārkāpumu risku identificēšanas un novēršanas pasākumus.

Bankas ieinteresēs ir aizsargāt sevi, savus darbiniekus, klientus, kā arī savu un finanšu nozares reputāciju. Banka patur tiesības pieņemt lēmumus, kas neļaus veikt noteiktus darījumus vai sniegt pakalpojumus, pat, ja sankcijas to neaizliedz, bet Banka uzskata, ka šāda darbība ir pakļauta iespējamam sankciju pārkāpumu riskam.

Tādējādi, Bankas Sankciju politika aizliedz visas darbības, kuras var būt pretrunā ar piemērojamajām sankciju normām vai Bankas Sankciju politiku:

  1. tieša vai netieša dalība darījumos vai pakalpojumu sniegšanā, vai darbībās to valstu labā, uz kurām attiecas sankcijas;
  2. dalība darbībās, kurās tieši vai netieši ir iesaistītas juridiskas vai fiziskās personas, vai kuģi, kuri iekļauti sankciju sarakstos.

Banka var piekrist veikt atsevišķu saistītu ar sankcijām darījumu apstrādi pēc saviem ieskatiem, piemēram, tādu, kam ir izsniegta atbilstoša atbildīgās iestādes licence. Katrs tāds darījums tiks izskatīts individuāli (on a case-by-case basis) un pirms veikšanas tas ir jāsaskaņo ar Banku, iesniedzot darījumu apstiprinošos dokumentus un informāciju.

Sankciju politikas prasības attiecas uz visām Bankas struktūrvienībām un Bankas darbiniekiem, kas sniedz, apkalpo un uzrauga Bankas sniegtos finanšu pakalpojumus. Sankciju politikas prasības attiecas uz visiem Bankas piedāvātiem produktiem un pakalpojumiem.

Banka ievēro sekojošās sankcijas:

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes konsolidētais sankciju saraksts;
  • ES konsolidētais sankciju saraksts;
  • ASV OFAC (ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs) sankciju saraksti;
  • Apvienotās Karalistes HM Finanšu ministrijas (HMT) konsolidētais saraksts;
  • Uzņēmumu un personu iekšējais saraksts. 
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00