ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Notice on the insolvency of Baltic International Bank SE and submission of creditors' claims

News - January 30, 2024

 

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2024. gada 24. janvāra spriedumu civillietā Nr. C75007524 Baltic International Bank SE, reģistrācijas Nr. 40003127883, ir pasludināta par maksātnespējīgu no 2024. gada 24. janvāra.

Par Baltic International Bank SE maksātnespējas procesa administratoru ir apstiprināta Linda Sniega-Svilāne, darbības vieta: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs: +371 67000444 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00), elektroniskā pasta adrese: info@bib.eu.

Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret maksātnespējīgo Baltic International Bank SE piesakāmi administratoram trīs mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 139.6 pantu, ja kredītiestādes likvidācijas procesā kreditori ir iesnieguši savus kreditoru prasījumus, pēc kredītiestādes maksātnespējas procesa pasludināšanas tie atkārtoti kreditoru prasījumus kredītiestādes likvidācijas procesā pieteiktajā apmērā neiesniedz.

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts maksātnespējīgās Baltic International Bank SE kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – fiziskai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. kreditora prasījuma pieteikumu, kas sagatavots un noformēts (ieteicams izmantot tīmekļa vietnē www.bib.eu pieejamo veidlapu) kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru, kas pārrēķināts un norādīts eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu 2024. gada 24. janvārī;
  • detalizētu paskaidrojumu par naudas līdzekļu izcelsmi;
  • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tajā skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 18., 181. un 182. punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar maksātnespējīgo Baltic International Bank SE piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā informāciju/dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un viņa pārstāvis ir informēti un piekrīt, ka maksātnespējīgā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā;
 2. dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu izcelsmi;
 3. dokumentus, kas apliecina bankas konta, kas norādīts kreditora prasījuma pieteikumā, uz kuru pārskaitāmi naudas līdzekļi, piederību kreditoram;
 4. personu apliecinoša dokumenta, kas ir derīgs Latvijā, kopiju;
 5. pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā piesaka cita persona.

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts maksātnespējīgās Baltic International Bank SE kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram – juridiskai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. kreditora prasījuma pieteikumu, kas sagatavots un noformēts (ieteicams izmantot tīmekļa vietnē www.bib.eu pieejamo veidlapu) kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru, kas pārrēķināts un norādīts eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu 2024. gada 24. janvārī;
  • detalizētu paskaidrojumu par naudas līdzekļu izcelsmi;
  • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tajā skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;
  • informāciju par aktuālo dalībnieku/akcionāru un patieso labuma guvēju sastāvu, tajā skaitā informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē un vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 18., 181. un 182. punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar maksātnespējīgo Baltic International Bank SE piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā informāciju/dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un viņa pārstāvis ir informēti un piekrīt, ka maksātnespējīgā Baltic International Bank SE apstrādā viņa personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem Baltic International Bank SE maksātnespējas procesā;
 2. dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu izcelsmi;
 3. dokumentus, kas apstiprina aktuālo dalībnieku/akcionāru un patieso labuma guvēju sastāvu;
 4. dokumentus, kas apliecina bankas konta, kas norādīts kreditora prasījuma pieteikumā, uz kuru pārskaitāmi naudas līdzekļi, piederību kreditoram;
 5. personas, kura kreditora vārdā piesaka kreditora prasījumu, personu apliecinoša dokumenta, kas ir derīgs Latvijā, kopiju un dokumentus, kas apliecina pārstāvības/pilnvarojuma tiesības;
 6. ja kreditors ir nerezidents, tad apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;
 7. ja kreditors ir nerezidents, tad apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;
 8. ja kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma 1. panta pirmās daļas 32. punkta izpratnē, tad dokumentus, kas apliecina atbilstību minētajam statusam;
 9. ja kreditors atbilst juridiskā veidojuma statusam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 8. punkta izpratnē, tad dokumentus, kas apliecina atbilstību minētajam statusam, kā arī izveidošanas mērķi, struktūru un pārvaldes mehānismu, tajā skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums.

Visi iesniedzamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, vai, ja tie sagatavoti citā valodā, tiem jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Kreditora prasījuma pieteikumam pievienojami dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas, ievērojot 1961. gada Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu prasības.

Ja kreditora prasījuma pieteikumam pievieno dokumentu atvasinājumus, administrators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus, un kreditoram ir pienākums tos uzrādīt. Administrators ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus vai to atvasinājumus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par kreditora prasījumu.

Visi dokumenti iesniedzami, adresējot tos administratoram, jebkurā no šādiem veidiem:

 • nosūtot elektroniska dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam uz elektroniskā pasta adresi: maksatnespeja@bib.eu;
 • nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050;
 • klātienē Grēcinieku ielā 6, Rīgā, otrdienās un ceturtdienās laikā no plkst.10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Paziņojuma par maksātnespēju publikācija "Latvijas Vēstnesī": https://www.vestnesis.lv/op/2024/20.KM2 

Kreditora prasījuma pieteikuma veidlapa

 

Back to all news
CUSTOMER SERVICE

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Monday - Friday

local time GMT +02:00