ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Paziņojums par Baltic International Bank SE likvidācijas uzsākšanu un kreditoru prasījumu vai citu pretenziju pieteikšanu

Jaunumi - 2023. gada 29. marts

citas valodas

 

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr.C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir apstiprināts zvērināts advokāts Olavs Cers. 2023.gada 24.marts uzskatāms par datumu, ar kuru kredītiestāde ir atzīta par likvidējamu.

 

Likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatora darbības vieta ir Rīga, Grēcinieku iela 6, LV-1050,  tālruņa numurs saziņai ir +371 67000444 vai +371 67365865 (darba dienās darba laikā no plkst.09:00 līdz 17:00). Saziņas elektroniskā pasta adrese bib.likvidators@cersjurkans.lv.

 

Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret likvidējamo Baltic International Bank SE, ir piesakāmi likvidatoram 3 (trīs) mēnešu laikā no sludinājuma publikācijas dienas. Pēc šī termiņa pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izskatīti un apmierināti Kredītiestāžu likuma 139.3panta 3.punktā noteiktajā kārtībā.

 

Kreditora pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, vai, ja tas sagatavots citā valodā, tam jāpievieno notariāls tulkojums latviešu valodā. Kreditoru prasījumam pievienojami dokumentu oriģināli, vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas, ievērojot 1961.gada Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu prasības. 

 

Kreditoriem savu prasījumu kopsumma ārvalstu valūtā prasījumā jāpārrēķina un jānorāda eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2022. gada 12.decembri.

 

Likvidējamās Baltic International Bank SE kreditoru prasījumus un tos pamatojošos dokumentus iespējams iesniegt, adresējot tos likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram Olavam Ceram jebkurā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • klātienē Rīgā, Strēlnieku ielā 9-4, darba dienās darba laikā no plkst.09:00 līdz 17:00;
 • nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu uz adresi Strēlnieku ielā 9-4, Rīgā, LV-1010, Latvijā;
 • nosūtot elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam noformētu kreditoru prasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz likvidatora elektroniskā pasta adresi: bib.likvidators@cersjurkans.lv.

Ja kreditors kreditora prasījumam pievieno dokumentu atvasinājumus, likvidators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus, un kreditoram ir pienākums tos uzrādīt. Likvidators ir tiesīgs pieprasīt citus dokumentus, vai to atvasinājumus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par kreditora prasījumu.

Kreditoram – fiziskajai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Fiziska persona – rezidents

Fiziska persona – nerezidents

 1. Kreditora prasījuma iesniegumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
  • kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā.
 2. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgo izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi.
 3. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus).
 4. Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju.
 5. Notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 1. Kreditora prasījuma iesniegumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
  • kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, kredītiestādes nosaukumu un SWIFT kodu;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā.
 2. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgo izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi.
 3. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus).
 4. Personu apliecinoša dokumenta, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā, kopiju (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 5. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).

Kreditoram – juridiskajai personai (komercsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam u.c.) – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Juridiska persona – rezidents

Juridiska persona – nerezidents

 1. Kreditora prasījumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
  • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā.
 2. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi.
 3. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus).
 4. Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pārstāvības tiesības un pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 5. Notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 6. ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, tad dokumentus, kas to apliecina – 2022.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.
 1. Kreditora prasījumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur:
  • faktisko apstākļu izklāstu;
  • kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;
  • bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;
  • informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
  • kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski;
  • apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā.
 2. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi.
 3. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus).
 4. Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pārstāvības tiesības un pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 5. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā).
 6. Ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, tad dokumentus, kas to apliecina – 2022.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.
 7. Apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram.
 8. Apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Certificate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram.
 9. Informāciju  par patieso labuma guvēju, ka arī:
 • informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē;
 • informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē.

Juridisko veidojumu papildus iesniedzamie dokumenti:

 1. Dokumenti, kas apliecina juridiskā veidojuma statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu.
 2. Dokumenti, kas apliecina struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums. 
Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00