Privātuma politika, lietojot mobilās aplikācijas

 

Mēs, AS Baltic International Bank, apliecinām savu apņemšanos aizsargāt un cienīt jūsu tiesības uz privātumu (privacy), ievērojot piemērojamos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību, tādējādi, nodrošinot jūsu personas datu aizsardzību un konfidencialitāti.

POLITIKAS PIEMĒROŠANAS JOMA

Šī politika nosaka pamatprincipus jebkuru jūsu personas datu (kurus mēs iegūstam no jums vai kurus jūs sniedziet mums, izmantojot mūsu pakalpojumus) apstrādei.

Šī politika ir piemērojama, izmantojot:

 • jebkuru mobilās aplikācijas programmatūru (App), kas ir pieejama dažādās mūsu norādītajās mobilo aplikāciju platformās (App stores), vai izmantojot mūsu serveru atbalstāmās tīmekļa lietojumprogrammas (App Site), kad jūs esiet lejupielādējis (arī izmantojot plūsmas (streaming) tehnoloģiju) šī App kopiju jūsu mobilajā telefonā vai portatīvajā ierīcē (Device);
 • jebkurus mūsu pakalpojumus, kas ir pieejami caur App un izvietoti App Site, regulē un ir piemērojama tikai un vienīgi šī privātuma politika, ja vien mēs nenorādīsim, ka konkrētam pakalpojumam piemērojama atsevišķa privātuma politika un/vai, ka mūsu sniegto konkrēto pakalpojumu regulē mūsu starpā noslēgtā attiecīgā iekšējā līguma noteikumi.

Pirms izmantosiet mūsu pakalpojumus, kas ir pieejami caur App, lūdzam rūpīgi izlasīt App un App Site lietošanas noteikumus.

Sniedzot jūsu datus, jūs piekrītat šo datu nodošanai, glabāšanai un /vai apstrādei. Mēs veiksim visus saprātīgi nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu izmantošanas drošību atbilstoši šai politikai.

Mēs nodrošinām striktus drošības standartus un procedūras nolūkā novērst jebkādas personas, tostarp mūsu darbinieku, nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem. Mēs izmantojam vadošās tehnoloģijas, tādus kā, bet ar to neaprobežojoties, datu kodēšana, ugunsmūris (firewalls) un servera autentifikācija, lai aizsargātu jūsu datus. Mums ir pienākums ievērot mūsu privātuma standartus un veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, ka mūsu darbības attiecībā uz personas datu izmantošanu atbilst noteiktajām prasībām.

Ja jūs nepiekrītat iepriekš izklāstītājam, lūdzam neapmeklēt un neizmantot App Site, kā arī neizmantot App piedāvātos pakalpojumus vai tajā esošo informāciju.

INFORMĀCIJA, KURU MĒS VARAM IEGŪT NO JUMS

Mēs varam iegūt no jums un apstrādāt šādus jūsu datus:

Informācija, kuru jūs sniedziet mums (Sniedzamā informācija): jūs varat sniegt mums jūsu informāciju, aizpildot App Site esošās veidlapas. Šāda informāciju ietver: informāciju, kuru jūs sniedziet, reģistrējoties App Siteizmantošanai, lejupielādējot vai reģistrējot App, parakstoties uz mūsu pakalpojumiem, veicot App vai pakalpojuma meklēšanu, apmainoties ar datiem, izmantojot App sociālo tīklu funkcijas un/vai veicot jebkādas citas darbības, kuras parasti tiek veiktas saistībā ar App. Jūsu sniedzamā informācija var ietvert: jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru, portatīvās ierīces (Device) tālruņa numuru, jūsu vecumu, lietotājvārdu (username), paroli un cita veida identifikācijai un/vai reģistrācijai izmantojamo informāciju, finansiālo informāciju, kredītkartes informāciju u.c.  

Informācija, ko mēs iegūstam par jums un jūsu Device. Ikreiz, kad jūs apmeklējiet App Site vai izmantojiet App, mēs varam automātiski iegūt (savākt) sekojošo informāciju:

 • tehnisko informāciju, tajā skaitā jūsu portatīvās ierīces (Device) veidu, ierīces unikālo identifikatoru (piemēram ierīces IMEI kodu, ierīces bezvadu tīkla saskarnes MAC-adresi vai ierīces lietojamā mobilā telefona numuru, informāciju par mobilo tīklu, jūsu mobilo operētājsistēmu, jūsu izmantojamās mobilās tīmekļa pārlūkprogrammas (browser) veidu, laika zonas iestatīšanu utt. (Device Information);
 • informāciju, kas glabājas jūsu portatīvajā ierīcē (Device), tajā skaitā kontaktinformāciju, lietotāja reģistrācijai nepieciešamo informāciju (login information), cita veida digitālo saturu (digital content), informāciju par reģistrāciju (check ins) u.c. (Content Information);
 • App lietošanas detaļas, tajā skaitā, bet ar to neaprobežojoties, datu plūsmas trafiku, atrašanās vietas datus, tīmekļa žurnālus (weblogs) un citus komunikācijas datus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav nepieciešami mūsu rēķinu izrakstīšanai, un resursi, kuriem jums ir piekļuve (Log Information).

Atrašanās vietas dati: Mēs varam izmantot arī GPS tehnoloģiju vai citu pieejamo tehnoloģiju jūsu esošās atrašanās vietas noteikšanai. Dažiem mūsu pakalpojumiem, kuru pamatā ir atrašanās vietas noteikšana, var būt nepieciešami jūsu personas dati. Ja jūs vēlaties izmantot šo konkrētu funkciju, jūs palūgs piekrist tam, ka jūsu dati tiks izmantoti šim nolūkam.

Informācija, ko mēs iegūstam no citiem avotiem (Third Party Information): Mēs cieši sadarbojamies ar trešajām personām (tajā skaitā, piemēram, biznesa partneri, aģenti tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu sniegšanas jomā, reklamēšanas tīkli, analītisko datu piegādātāji, informācijas meklēšanas sistēmas, kredītvēstures biroji) un varam iegūt no tiem informāciju par jums.

Tāpat mēs varam pieprasīt no jums informāciju gadījumos, kad jūs ziņojiet mums par jebkādu problēmu saistībā ar App vai App Site.

Gadījumos, kad jūs sazināties ar mums, mēs varam saglabāt attiecīgus ierakstus (korespondenci). Mēs arī varam palūgt jūs aizpildīt aptaujas anketas, ko mēs izmantojam savos pētījumos (analīzēs), kaut jums nav pienākuma atbildēt uz tām.

SĪKDATNES (COOKIES)

Mēs lietojam nelielus teksta failus (sīkdatnes/sīkfailus (cookies)), lai atšķirtu jūs no citiem App un App Site lietotājiem. Tas palīdz mums nodrošināt jums labo pieredzi App lietošanā. Izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas (browser) iespējas, jūs varat atteikties lietot sīkdatnes. Brīdinām jūs par sekojošo: atsakoties lietot sīkdatnes, jūs nevarēsiet izmantot visas App, App Site un mūsu vietnē piedāvātās iespējas.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

Mēs izmantojam mūsu rīcībā esošo informāciju par jums, lai:

 • piedāvātu jums mūsu sniedzamos pakalpojumus, nodrošinātu to sniegšanu un pārvaldītu tos;
 • nodrošinātu ierakstu par klientu vešanu un uzskaiti;
 • sniegtu jums informāciju, pakalpojumus vai produktus (ja tādi ir), kurus jūs pieprasāt no mums vai kuri, mūsuprāt, var jūs interesēt;
 • pildītu mūsu saistības, kas izriet no mūsu starpā noslēgtajiem līgumiem;
 • nodrošinātu App Site satura sniegšanu jums un jūsu Device maksimāli efektīvā veidā;
 • sniegtu jums iespēju piedalīties App Site piedāvātajās interaktīvajās funkcijās, kad jūs to vēlāties;
 • ziņotu jums par izmaiņām App Site;
 • ziņotu jums par grozījumiem šajā politikā.

Mēs varam izmantot jūsu datus arī, lai sniegtu jums informāciju par mūsu pakalpojumiem un precēm (ja tādi ir), kas var jūs interesēt. Šajā nolūkā mēs varam sazināties ar jums, izmantojot pasta pakalpojumus, telefonu, e-pastu vai nosūtot teksta ziņojumu.

Mēs varam apvienot jebkādas kategorijas informāciju ar citas kategorijas informāciju un uzskatīt šādu apvienotu informāciju par personas datiem saskaņā ar šo politiku un tiklīdz, kamēr tiek veikta informācijas apvienošana.

Mēs neizpaužam informāciju par identificējamām fiziskām personām mūsu reklāmdevējiem, bet mēs varam sniegt viņiem anonīmu informācijas kopumu par mūsu lietotājiem. Mēs varam izmantot no jums saņemtus personas datus, lai apmierinātu mūsu reklāmdevēju vēlmes, izplatot viņu reklāmmateriālus mērķauditorijai.

JŪSU PERSONAS DATU ATKLĀŠANA UN SAŅEMŠANA

Mums ir tiesības atklāt un saņemt jūsu personas datus sekojošos gadījumos, kad:

 • mums ir pienākums atklāt jūsu datus (ja mums ir tiesības saņemt jūsu datus no Latvijas Bankas Kredītu reģistra vai analoģiskās valsts iestādes un/vai reģistra, tajā skaitā, bet ar to neaprobežojoties, no jebkura publiski pieejamā reģistra vai datubāzes, ja tādi ir pieejami) tādā apjomā, kāds ir atļauts vai noteikts atbilstoši attiecīgās valsts iestādes un/vai reģistra noteikumiem un nosacījumiem, vai atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
  mums ir pienākums atklāt jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad jūs nepildāt pienācīgi jūsu saistības, kas izriet no jebkāda starp mums (jūs un banku) noslēgtā līguma. Tāpat mums ir tiesības atklāt jūsu datus datu apstrādes pārziņiem apjomā, kāds ir nepieciešams datu apstrādes pārziņu funkciju pildīšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
 • mums ir pienākums atklāt jūsu datus trešajām personām (ja mums ir tiesības saņemt jūsu datus no trešajām personām, ko esam piesaistījuši uz līguma pamata noteikto funkciju pildīšanai vai saistībā ar mūsu sniedzamajiem pakalpojumiem un veicamajām darbībām). Šajos gadījumos mēs atklājam trešajām personām, kā arī saņemam no tām, jūsu datus apjomā, kāds ir nepieciešams mūsu noteiktā pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai;
 • mēs atsavinām vai iegādājamies kādu uzņēmumu vai aktīvus; šajā gadījumā mums ir tiesības atklāt jūsu datus potenciālajam minētā uzņēmuma vai minēto aktīvu pārdēvējam vai pircējam un/vai, vai būtībā visus mūsu aktīvus iegādājas trešā persona, un šajā gadījumā mūsu rīcībā esošie mūsu klientu personas dati tiks uzskatīti par vieni no nodotajiem aktīviem;
 • mums ir pienākums atklāt vai sniegt jūsu personas datus nolūkā ievērot juridisko vai regulatīvo saistību vai prasību.

Papildus iepriekš minētajiem gadījumiem un saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē jūsu personas datu izmantošanu un atklāšanu, mēs esam tiesīgi atklāt pilnībā vai daļēji jūsu datus, ko esam saņēmuši brīdī, kad jūs lejupielādējiet vai izmantojiet App un/vai pakalpojumus, ko mēs sniedzam, mūsu Grupas dalībniekam, t.i., mūsu meitas sabiedrībām (subsidiaries), vai galvenajai holdinga sabiedrībai (ultimate holding company) un tās meitas sabiedrībām (Grupas dalībnieks) (ja tādas ir).

JŪSU PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Visa jūsu sniedzamā informācija tiek glabāta mūsu drošajos serveros. Maksājuma operācijas, ko veicam mēs vai veic mūsu izvēlētās trešās personas (maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji) tiek šifrēti, izmantojot kriptogrāfisko protokolu Secured Sockets Layer (SSL) vai alternatīvo kriptogrāfijas tehnoloģiju.

Gadījumos, kad mēs esam piešķīruši jums (vai gadījumos, kad jūs esat izvēlējušies)paroli, kas dod jums iespēju piekļūt noteiktajām App Site daļām, jūs uzņematies atbildību par šīs paroles konfidencialitāti. Neatklājat nevienam jūsu paroli.

Jūsu identifikācijas līdzekļu (ko esam jums piešķīruši) izmantošanu un jūsu autentificēšanu (lietotāja identitātes pārbaudi) regulē attiecīgo mūsu starpā (jūs un bankas starpā) noslēgto līgumu noteikumi, kā arī mūsu iekšējie normatīvie dokumenti un instrukcijas, kas tiek pienācīgi darītas jums zināmas.  

Tomēr, jebkuru datu un jebkuras informācijas pārsūtīšana interneta vidē nav pilnīgi droša. Kaut mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību, mēs nevaram garantēt jūsu datu drošību, kas tiek pārsūtīti uz mūsu vietnēm un serveriem; jebkāda pārsūtīšana tiek veikta uz jūsu paša riska. Pēc jūsu informācijas saņemšanas, mēs piemērojam striktas procedūras un veicam pienācīgus drošības pasākumus nesankcionētas piekļuves novēršanai.

Mēs varam saņemt un glabāt personas datus jūsu Device, izmantojot procesora kešatmiņu un pārlūkprogrammas atbalstāmo tīmekļa glabātuvi (tajā skaitā HTML 5) vai alternatīvus mehānismus un citu tehnoloģiju.

DATU AIZSARDZĪBA

Lūdzam ņemt vērā sekojošo: atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem katrā jurisdikcijā (ieskaitot, bez jebkādiem ierobežojumiem, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un likumus, ar kuriem minēto direktīvu transponē nacionālajā tiesību sistēmā), mūsu iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un noteikumiem (ieskaitot, bez jebkādiem ierobežojumiem, mūsu Vispārējos darījumu noteikumus), mums ir pienākums informēt jūs par to, ka mēs un citas Grupas dalībnieks (ja tāds ir) var atklāt, apstrādāt un pārsūtīt jebkādus personas datus pasaules mērogā nolūkā sniegt pakalpojumus klientiem, kurus jūs pārstāvat, un/vai pastāvot savstarpējām attiecībām ar viņiem vai jums, kā arī citos gadījumos, kas jau ir atrunāti šajā politikā.

Mēs neatklājam un nepārsūtam jūsu personas datus trešajām personām mārketinga mērķiem. Taču, personas dati var tikt atklāti vai pārsūtīti aģentiem (starpniekiem) vai trešajām personām, kas ir pilnvaroti rīkoties mūsu vai Grupas dalībnieku (ja tādi ir) vārdā vai trešajām personām nolūkā sniegt noteiktos pakalpojumus.

Ja jūs atrodaties valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts, tad mēs (iepriekš minētajiem mērķiem) varam nodot jūsu personas datus juridiskām personām, kas ir reģistrētas valstīs, kas atrodas ārpus EEZ, un kuras nevar nodrošināt personas datiem tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds tiek nodrošināts EEZ teritorijā. Neraugoties uz to, mūsu rīcībā esošajiem jūsu datiem tiks nodrošināts augsts aizsardzības līmenis pret nesankcionētu vai nejaušu izpaušanu, piekļuvi vai dzēšanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka App Site var periodiski saturēt norādes (links) uz App tīmekļa vietnēm un mūsu sadarbības partneru, reklāmdevēju un saistītu uzņēmumu (affiliates) tīkliem, (tajā skaitā, bet ar to neaprobežojoties, uz vietnēm, kurās App vai mūsu pakalpojumi tiek reklamēti). Ja jūs, sekojot norādei, nokļūsiet kādā no šīm vietnēm, atcerieties, ka šo vietņu un pakalpojumu (piekļūt kuriem var sekojot norādēm) izmantošanu regulē to privātuma politikas, un mēs neuzņemamies atbildību par šīm politikām vai par personas datiem, kas var tikt iegūti, izmantojot šīs vietnes vai šos pakalpojumus, tajā skaitā, bet ar to neaprobežojoties, kontaktinformāciju un atrašanās vietas datus. Lūdzam izlasīt šīs politikas pirms jūsu personas datu nodošanas šajās vietnēs vai pirms šo pakalpojumu izmantošanas.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības lūgt mūs neapstrādāt jūsu personas datus mārketinga mērķiem. Parasti mēs informējam (pirms jūsu datu ievākšanas) par nodomu izmantot jūsu datus šādiem mērķiem vai par nodomu atklāt jūsu informāciju kādai trešajai personai šādiem mērķiem. Jūs varat izmantot savas atteikuma tiesības, sazinoties ar mums.

Jums ir tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem datiem par jums. Jūs varat izmantot savas piekļuves tiesības saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem. Jūs varas realizēt šīs tiesības jebkurā laikā, griežoties pie mums. 

GROZĪJUMI POLITIKĀ

Ar jebkādiem grozījumi, kuru nākotnē mēs varam izdarīt mūsu politikā, jūs varat iepazīties mūsu internetvietnē www.bib.eu; nepieciešamības gadījumā mēs paziņosim jums par šādiem grozījumiem.

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Sūtiet jūsu jautājumus, komentārus un lūgumus saistībā ar šo politiku un mūsu pakalpojumiem, kurām var piekļūt, izmantojot App Site, uz e-pastu info@bib.eu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mums, mūsu piedāvātiem pakalpojumiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un noteikumiem (ieskaitot, bez jebkādiem ierobežojumiem, mūsu Vispārējie darījumu noteikumi), kas regulē un reglamentē pakalpojumu izmantošanu un datu aizsardzību, lūdzu apmeklējiet Dokumenti un informācija.